งาน SCAM วาระแห่งชาติ เสียหาย 68,000ล้านบาท

ขอเชิญรวมพลประชาชนผู้สนใจปัญหา ภัยไซเบอร์ และผู้เสียหาย มาพบกัน ในงาน SCAM วาระแห่งชาติ เสียหาย 68,000ล้านบาท วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา15.00-18.00 น.ที่ MMAD ชั้น 2 มันมัน ศรีนครินทร์ เพื่อร่วมเสวนากับตัวแทนองค์กรภาครัฐ

เครือข่ายแห่งการแบ่งปัน HS. Help Society ที่มีพันธกิจ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือสังคมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน คุณเกียรติศักดิ์ ผิวขาว ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการภัยออนไลน์

ขอเชิญรวมพลประชาชนผู้สนใจปัญหา ภัยไซเบอร์ และผู้เสียหาย มาพบกัน ในงาน SCAM วาระแห่งชาติ เสียหาย 68,000ล้านบาท วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา15.00-18.00 น.ที่ MMAD ชั้น 2 มันมัน ศรีนครินทร์ เพื่อร่วมเสวนากับตัวแทนองค์กรภาครัฐ จาก

– พ.ต.ต วีรพงษ์ แนวคำดี สารวัตร ตำรวจไซเบอร์

– คุณธีรศักดิ์ สูงลอย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและ

เทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

– คุณเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

– ผศ.ลลิตา สันติวรรักษ์ กรรมการและประชาสัมพันธ์

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT

และพิธีกรดำเนินรายการบนเวที จากสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS รายการสถานีประชาชน

คุณ ธีรเดช งามเหลือ และ คุณ ธิดารัตน์ อนันตรกิตติ

เพื่อพัฒนาและป้องกันภัยออนไลน์ทางสังคม อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ ภาคประชาชน ร่วมมือกับภาครัฐ นำไปสูประเทศปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากร่วมเสวนา หัวข้อภัยออนไลน์แล้ว ในงานท่านจะได้รับชมผลงานศิลปะจาก ศิลปิน10 ท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมใจกัน ผลิตผลงานมาจัดแสดง เพื่อต่อต้านแก็งคอเซ็นเตอร์ โดย การจัดแสดงผลงานจะจัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2567

link to see “They turn me evils”