Artist Profile

Wijit Apichatkriengkrai

Born 1964, Thailand.

Artist Profile

Wijit Apichatkriengkrai

Born 1964, Thailand.

วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาภาพพิมพ์ ระดับปริญญาโท วิชาจิตรกรรม ที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ วิจิตรมีผลงานต่อเนื่องจากระหว่างการศึกษาที่ประสพความสำเร็จ โดยเฉพาะผลงานภาพพิมพ์เทคนิคแม่พิมพ์โลหะ และผลงานประติมากรรมสื่อผสมที่สร้างชื่อเสียงและรางวัลจากการประกวด ภายหลังจบการศึกษาเขาตัดสินใจจัดทำนิตยสารศิลปะชื่อ ART RECORD วิจิตรทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ นิตยสาร ART RECORD ได้รับความสนใจจากวงการศึกษาและวงการศิลปะ การทำงานในตำแหน่งบรรณาธิการของเขาสิ้นสุดในปีที่ 8 หลังจากวิจิตรตัดสินใจที่จะทำงานศิลปะอย่างเต็มเวลา เพื่อสืบสานผลงานที่เคยเป็นที่ยอมรับ ประสบการณ์การทำงานตำแหน่งบรรณาธิการทำให้วิจิตรพบว่าการทำงานศิลปะส่วนตัวนั้นมีประโยชน์ต่อสาธารณชนน้อย ทำให้การเสนอแนวความคิดในการทำงานศิลปะนั้นไม่กว้างไกล ความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของศิลปะในประเทศไทยที่เขาได้ประสบมาเมื่อผนวกกับแนวทางสร้างสรรค์งานศิลปะแล้ว วิจิตรจึงสามารถเข้าถึงหลักปรัชญาการทำงานแนวใหม่

สาธารณศิลป์ คือปรัชญาในการทำงานที่วิจิตรค้นพบ เมื่อพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ก็ทำให้เกิดอิสระในการเลือกใช้เทคนิควิธีการ โดยไม่มีข้อจำกัด ในขบวนการทำงานนั้นมีทั้งภายในห้องแสดงงาน และการเข้าสู่ชุมชมที่ทำกิจกรรมรณรงค์ รุปแบบงานตามปรัชญาใหม่ของวิจิตรไม่ได้ทำให้ผลงานเดิมเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างไร มีเพียงการเพิ่มเติมองค์ประกอบที่หลากหลายเข้าไปในงาน ขณะเดียวกันก็เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกับองค์กรเอกชนต่างๆ กลายเป็นรูปแบบเครือข่าย นอกจากนั้นยังเกิดผู้สนับสนุนทุน แต่หัวใจของงานของวิจิตรได้แก่ “การมีส่วนร่วม” และการได้ “ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง” ของผู้ชมงานศิลปของเขา

วิจิตรสนใจที่จะพัฒนาแนวคิดสาธารณศิลป์ของตัวเองให้เกิดเป็นแนวคิดที่สมบูรณ์ เขาพบว่าการวิจัยสร้างสรรค์ตามหลักสูตรทัศนศิลป์ (Ph.D in Vitual Art) ที่มหาวิทยาลัยเดิม เป็นสิ่งที่จะส่งผลดีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะส่วนตัวต่อไป จึงเข้าเรียนและเรียนจบ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผลการสร้างสรรค์วิจัยนอกจากจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการทำนา และวัฒนธรรมข้าวแล้วได้ผลงานเป็นแนวคิดที่เรียกว่า “นิเวศน์สุนทรีย์” ผลงานและแนวคิดนี้ประกอบด้วยหลักหลักคิด ทฤษฎีทั้งของไทย และต่างประเทศที่มาบูรณาการกัน โดยรวมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ และสุนทรียศาสตร์ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้คนที่มาร่วมกัน หลังจากจบการศึกษาวิจิตรก็มุ่งใช้แนวคิดนิเวศน์สุนทรีย์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ประกอบกับการตั้งกลุ่ม “นักนิเวศน์สุนทรีย์” เพื่อเผยแพร่แนวคิดสู่สาธารณชน

นิทรรศการเดี่ยว :
– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33, 34, 35, 37, 38
– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2539 -2532, 2535, 2538
– การแสดงศิลปกรรมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9, 10, 11
– นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ วากายามา ประเทศญี่ปุ่น
– นิทรรศการ “อาเชียนอาร์ต” โอชาก้า ประเทศญี่ปุ่น
– นิทรรศการเดี่ยว ณ บางกอกแกลเลอรี่, บริเวณป้อมสันติชัยปราการ กรุงเทพฯ หมู่บ้านทัพคล้าย จ.อุทัยธานี

Artwork