Project Description

Artist Profile

Wijit Apichatkriengkrai

Born 1964, Thailand.

Artist Profile

Wijit Apichatkriengkrai

Born 1964, Thailand.

วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาภาพพิมพ์ ระดับปริญญาโท วิชาจิตรกรรม ที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ วิจิตรมีผลงานต่อเนื่องจากระหว่างการศึกษาที่ประสพความสำเร็จ โดยเฉพาะผลงานภาพพิมพ์เทคนิคแม่พิมพ์โลหะ และผลงานประติมากรรมสื่อผสมที่สร้างชื่อเสียงและรางวัลจากการประกวด ภายหลังจบการศึกษาเขาตัดสินใจจัดทำนิตยสารศิลปะชื่อ ART RECORD วิจิตรทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ นิตยสาร ART RECORD ได้รับความสนใจจากวงการศึกษาและวงการศิลปะ การทำงานในตำแหน่งบรรณาธิการของเขาสิ้นสุดในปีที่ 8 หลังจากวิจิตรตัดสินใจที่จะทำงานศิลปะอย่างเต็มเวลา เพื่อสืบสานผลงานที่เคยเป็นที่ยอมรับ ประสบการณ์การทำงานตำแหน่งบรรณาธิการทำให้วิจิตรพบว่าการทำงานศิลปะส่วนตัวนั้นมีประโยชน์ต่อสาธารณชนน้อย ทำให้การเสนอแนวความคิดในการทำงานศิลปะนั้นไม่กว้างไกล ความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของศิลปะในประเทศไทยที่เขาได้ประสบมาเมื่อผนวกกับแนวทางสร้างสรรค์งานศิลปะแล้ว วิจิตรจึงสามารถเข้าถึงหลักปรัชญาการทำงานแนวใหม่

สาธารณศิลป์ คือปรัชญาในการทำงานที่วิจิตรค้นพบ เมื่อพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ก็ทำให้เกิดอิสระในการเลือกใช้เทคนิควิธีการ โดยไม่มีข้อจำกัด ในขบวนการทำงานนั้นมีทั้งภายในห้องแสดงงาน และการเข้าสู่ชุมชมที่ทำกิจกรรมรณรงค์ รุปแบบงานตามปรัชญาใหม่ของวิจิตรไม่ได้ทำให้ผลงานเดิมเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างไร มีเพียงการเพิ่มเติมองค์ประกอบที่หลากหลายเข้าไปในงาน ขณะเดียวกันก็เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกับองค์กรเอกชนต่างๆ กลายเป็นรูปแบบเครือข่าย นอกจากนั้นยังเกิดผู้สนับสนุนทุน แต่หัวใจของงานของวิจิตรได้แก่ “การมีส่วนร่วม” และการได้ “ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง” ของผู้ชมงานศิลปของเขา

วิจิตรสนใจที่จะพัฒนาแนวคิดสาธารณศิลป์ของตัวเองให้เกิดเป็นแนวคิดที่สมบูรณ์ เขาพบว่าการวิจัยสร้างสรรค์ตามหลักสูตรทัศนศิลป์ (Ph.D in Vitual Art) ที่มหาวิทยาลัยเดิม เป็นสิ่งที่จะส่งผลดีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะส่วนตัวต่อไป จึงเข้าเรียนและเรียนจบ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผลการสร้างสรรค์วิจัยนอกจากจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการทำนา และวัฒนธรรมข้าวแล้วได้ผลงานเป็นแนวคิดที่เรียกว่า “นิเวศน์สุนทรีย์” ผลงานและแนวคิดนี้ประกอบด้วยหลักหลักคิด ทฤษฎีทั้งของไทย และต่างประเทศที่มาบูรณาการกัน โดยรวมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ และสุนทรียศาสตร์ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้คนที่มาร่วมกัน หลังจากจบการศึกษาวิจิตรก็มุ่งใช้แนวคิดนิเวศน์สุนทรีย์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ประกอบกับการตั้งกลุ่ม “นักนิเวศน์สุนทรีย์” เพื่อเผยแพร่แนวคิดสู่สาธารณชน

นิทรรศการเดี่ยว :
– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33, 34, 35, 37, 38
– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2539 -2532, 2535, 2538
– การแสดงศิลปกรรมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9, 10, 11
– นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ วากายามา ประเทศญี่ปุ่น
– นิทรรศการ “อาเชียนอาร์ต” โอชาก้า ประเทศญี่ปุ่น
– นิทรรศการเดี่ยว ณ บางกอกแกลเลอรี่, บริเวณป้อมสันติชัยปราการ กรุงเทพฯ หมู่บ้านทัพคล้าย จ.อุทัยธานี

Artwork